Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №74 "ВЕСЕЛКА" комбінованого типу Харківської міської ради"

 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дошкільному навчальному закладі

 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дошкільному навчальному закладі 

Як засвідчує практика, без нових інформаційних технологій вже неможливо уявити сучасну освіту. Вітчизняний та зарубіжний досвід інформатизації освітнього середовища свідчить про те, що вона дає змогу підвищити ефективність навчально-виховного процесу. Інформатизація освіти  – це забезпечення рівного доступу до якісної освіти, розвиток особистості дитини, виховання інформаційної культури всіх учасників навчально-виховного процесу. І ми, педагоги-дошкільники, повинні йти в ногу з сучасністю.

Осторонь не залишився й наш дошкільний навчальний заклад, який впродовж останніх років працював над використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в роботі закладу. Ми намагалися досягти  феномену "безпосереднього включення" особистості в інформаційний простір. Головним завданням інформатизації дошкільного закладу, на нашу думку, є вирішення проблеми щодо створення та застосування моделі освітньо-інформаційного середовища дошкільного навчального закладу на рівні матеріального, кадрового та інформаційно-ресурсного забезпечення.

Творчою групою ДНЗ було спроектовано  модель освітньо-інформаційного середовища. Вона охоплює всі суб’єкти освітнього простору та визначає дидактичні принципи їхньої взаємодії та ресурсні складові. Отже, складовими та суб’єктами освітньо-інформаційного середовища дошкільного навчального закладу є:

1. На рівні матеріального ресурсного забезпечення: сучасні технічні засоби для широкого використання комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій (комп’ютерні класи, видавничі центри), електронні бази програмно-педагогічних засобів (комп’ютерні навчальні, розвивальні програми та середовища, тренажери, електронні бібліотека, відеотека тощо), комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання і навчальні середовища для дітей дошкільного віку.

2На рівні кадрового ресурсного забезпечення: педагогічний працівник, що володіє навичками роботи на персональному комп'ютері та вміє застосовувати ІКТ на рівні інтеграції в існуючий освітній простір, адміністрація дошкільного навчального закладу, що володіє сучасними комп'ютерними та інформаційними технологіями;

 3.  На рівні інформаційного ресурсного забезпечення: підключення до мережі Internet, внутрішня локальна мережа, сайт дошкільного навчального закладу, блоги адміністрації, вихователів та вузьких спеціалістів, електронна пошта закладу тощо.

Застосування ІКТ в ДНЗ відбувалося за такими напрямками:

- в управлінській діяльності (таблиці Excel для підраховування меню, відвідуваності тощо, педагогічного аналізу  режимних моментів, кваліметрична модель для самоаналізу управлінської діяльності, Інтернет-ресурси для підвищення управлінської компетентності, Інтернет-конференції, участь в чатах, форумах, дистанційне навчання, Інтернет-бібліотека,  Річний план в програмі Outlook;

- в роботі з педагогами (електронне портфоліо, комп’ютерні презентацій, відео-заняття для подальшого аналізу, Інтернет-ресурси для підвищення фахової компетентності, Інтернет-конференції, чати, форуми, дистанційне навчання (організація, участь), факторно-критеріальне моделювання, діаграми, графіки під час проведення діагностики);

- в роботі з батьками (дистанційна освіта дітей як один із засобів навчання, просвітницька дистанційна робота (просвіта батьків), зворотній зв'язок як засіб включення до єдиного комунікативного освітнього простору, електронна реєстрація дітей до ДНЗ);

- в освітньо-виховному процесі з дітьми (використання флеш-карт, слайдів, використання мультимедійних презентацій, використання відео, використання комп’ютерних навчальних ігор, інтерактивна дошка як засіб розвитку пізнавального інтересу);

- в роботі з соціумом (форум, формування іміджу установи, електронний портфоліо педагогів як одна з форм  передачі та презентації педагогічного досвіду дошкільних працівників, Інтернет-сайт як показник конкурентоспроможності ДНЗ).

Робота  з впровадження ІКТ сприяла досягненню позитивних результатів, а саме:

1. Значно підвищилася якість навчально-виховного процесу завдяки використанню можливостей Інтернет, мультимедійної та телевізійної техніки.  

2. Відбулося вдосконалення управлінської діяльності, методичної та психологічної служб.

3. Підвищилася якість проведення дослідно-експериментальної роботи через активне використання комп'ютера як інструменту при проведенні моніторингового дослідження.

4. Підвищився рівень організації педагогічного процесу: заощаджується час на розробку дидактичних матеріалів; стало естетичнішим їх оформлення.

5. Підвищився рівень інформаційно-комп'ютерної компетентності педагогів, змінився стиль їх мислення.

6. Відбулося вдосконалення системи проведення атестації педагогів через широке використання мультимедійних презентацій.

7. Стала ефективнішою система поширення передового педагогічного досвіду окремих педагогів та творчої групи дошкільного навчального закладу.

8. Зросли показники інтелектуальних здібностей дітей (сформувались передумови теоретичного мислення, елементарної рефлексії способів дій, сформувались особистісні якості дитини: самостійність, посидючість, уважність, працелюбність).

9. Підвищився рівень мотивації дітей до занять.

10. Розширилися та поглибилися уявлення дітей про навколишній світ.

11. Діти старшої групи набули елементарної комп'ютерної грамотності, підвищився рівень їх підготовки до життя й діяльності в «комп'ютерній дійсності».

12. Забезпечено якісне проведення діагностично-аналітичної діяльності з батьками, дітьми (тестування, діагностування).

13. Відбулося вдосконалення просвітницької роботи з батьками (розміщення на сайті матеріалів для батьків (порад, рекомендацій, пам'яток), проведення Інтернет-консультацій).   

14. Можливість дистанційного навчання дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільний заклад.    

15. Оновилися підходи до проведення масових заходів з батьками на основі принципів наочності та науковості через широке використання мультимедійних технологій.

 

Подобається